Nowa Mazda6: Poznaj ją lepiej podczas Dni Otwartych

W dniach 27-29 września zapraszamy do naszego salonu Mazda Anndora Kraków na Dni Otwarte Nowej Mazdy6. Skorzystaj z jazdy próbnej, odbierz karnety na Termy Bukovina i wygraj niezapomniany weekend w luksusowym hotelu Harnaś w Bukowinie Tatrzańskiej.

W czwartek i piątek zapraszamy w godzinach 9:00 – 21:00, a w sobotę od 9:00 do 18:00 – Mazda Anndora Kraków, al. 29 listopada 149. Zapraszamy!

 


Regulamin konkursu „Weekend z Mazdą6 i Harnasiem”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Weekend z Mazdą6 i Harnasiem” zwanego dalej: „Konkursem”, jest PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE ANNDORA Sp. z o.o. z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej, ul. Kościuszki 182, 34-530 Bukowina Tatrzańska, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000131511, NIP 7361577457, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs jest ogłaszany za pośrednictwem portalu internetowego autoremo.pl, zwanego dalej: „Stroną Konkursową” oraz w salonie Mazda Anndora Kraków przy al. 29 listopada 147, 31-406 Kraków, zwanym dalej „Salonem”.

3. Treść niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem” dostępna jest do wglądu na Stronie Konkursowej oraz w siedzibie Organizatora w dni robocze w godzinach 9.00-17.00.

4. Regulamin jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników.

5. W imieniu i na rzecz Organizatora z Uczestnikami Konkursu mogą kontaktować się także upoważnione przez Organizatora osoby trzecie.

6. Konkurs organizowany jest w myśl art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku poz. 380 z późn. zm.) i prowadzony jest wyłącznie w oparciu o Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

§ 2 Przedmiot i czas trwania Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 26 września 2018 roku o godzinie 0:00 i kończy się dnia 14 października 2018 roku o godz. 23:59. Po zakończeniu Konkursu Jury wybiera laureata, o czym mowa w § 4 ust. 9 poniżej.

2. Zadanie konkursowe polega na zgłoszeniu się do Salonu (Mazda Anndora Kraków) celem odbycia jazdy próbnej Nową Mazdą6. Po jeździe próbnej osoba zainteresowana udziałem w Konkursie wypełnia formularz odpowiadając na pytanie „Co zachwyciło Cię w nowej Maździe6?”. Wypełniony formularz należy złożyć u przedstawiciela Organizatora w Salonie. Osoby, które złożą formularze po terminie określonym w § 2 ust. 1 nie będą brały udziału w Konkursie.

§ 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i jest wolne od wszelkich opłat.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie ważnego prawa jazdy kategorii B.

3. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie ich organów zarządzających, podmioty i ich pracownicy współpracujący z nimi przy organizowaniu Konkursu, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.

§ 4 Zasady Konkursu

1. Osoba, która spełnia warunki określone w § 3 ust. 2-4, przystępuje do Konkursu poprzez zgłoszenie się do Salonu (Mazda Anndora Kraków) celem odbycia jazdy próbnej Nową Mazdą6, tj. samochodem osobowym marki MAZDA w modelu 6 wyprodukowanym w roku 2018, a następnie – po odbytej jeździe próbnej – wypełnia formularz, w którym odpowiada na pytanie określone w § 2 ust. 2. Wypełniony czytelnie i w całości formularz (dalej jako „Formularz”) należy złożyć u przedstawiciela Organizatora w Salonie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1. Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności określonych powyżej, zwane dalej „Zgłoszeniem”, skutkuje uczestnictwem w Konkursie. Osoby, które dokonały Zgłoszenia zwane są „Uczestnikami”.

2. Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia oraz jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę.

3. Zgłoszenie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się, zrozumieniu i akceptacji treści Regulaminu.

4. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem oraz żądać podania szczegółowych informacji związanych wyłącznie z jego udziałem w Konkursie, w tym złożenia oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszeń i tym samym niedopuszczenia do udziału w Konkursie osób, których Formularze zawierają treść niezgodną z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności, jeżeli jest ona obraźliwa, wulgarna, nieprzyzwoita, obrażająca uczucia religijne, obyczajowe lub narodowe, naruszająca obowiązujące normy prawne, moralne, propagująca przemoc, promująca używanie alkoholu lub narkotyków i innych używek, a także mogąca naruszać dobra osobiste jakiejkolwiek osoby albo prawa, w tym prawa autorskie lub pokrewne osoby trzeciej. Prawo odrzucenia Zgłoszenia przysługuje Organizatorowi również w przypadku niepodania przez Uczestnika informacji bądź niezłożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 4 powyżej.

6. W przypadku, jeżeli Formularz lub jego część stanowi utwór, zwany dalej „Utworem”, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), zwanej dalej: „pr. aut.”, dokonując Zgłoszenia Uczestnik oświadcza jednocześnie, iż przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do Utworu, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z ust. 11 poniżej, jak również, że Utwór nie stanowi opracowania w rozumieniu pr. aut.

7. W przypadku, jeżeli w Formularzu utrwalono wizerunek osoby, Uczestnik oświadcza, że dysponuje pisemną zgodą tej osoby na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku takiej osoby poprzez rozpowszechnianie wizerunku w celach związanych z Konkursem w tym na stronach wybranych przez Organizatora serwisów internetowych, w szczególności na portalu Facebook.

8. Organizator może żądać od Uczestnika doręczenia skanu lub oryginału oświadczenia, o którym mowa w ust. 7.

9. Złożone przez Uczestników Formularze będą oceniane przez Jury Konkursu składające się z trzech osób, będących przedstawicielami Organizatora i przez niego wybranymi, zwane dalej: „Jury”, po upływie terminu wskazanego w § 2 ust. 2, najpóźniej do dnia 30 października 2017 roku. Jury spośród złożonych Formularzy wybierze jeden najlepszy Formularz, którego autor staje się laureatem Konkursu (dalej jako „Laureat”). Jury dokonuje wyboru zwykłą większością głosów, oceniając Formularze pod kątem kreatywności Uczestników w udzieleniu odpowiedzi na pytanie, o którym mowa w § 4 ust. 1, według uznania, wiedzy i doświadczenia Jury. Z głosowania Jury sporządzony zostanie pisemny protokół. Ogłoszenie Laureata następuje poprzez podanie jego imienia i nazwiska na Stronie Konkursowej najpóźniej w dniu 1 listopada 2018 do godziny 14.00 w formie osobnego artykułu.

10. Treść Formularzy, w szczególności Formularzy zgłoszonych przez Laureata, może być opublikowana na Stronie Konkursowej, również po zakończeniu Konkursu.

11. W każdym przypadku, w którym Formularz lub jego część stanowić będzie Utwór, Laureat z chwilą odbioru Nagrody, udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na okres 5 lat od dnia odbioru Nagrody na nieograniczone korzystanie z Utworu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, na następujących polach eksploatacji: 1) utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu w postaci egzemplarzy wszelkimi technikami, w szczególności drukarskimi, reprograficznymi, zapisu magnetycznego, optycznego i cyfrowego na dowolnych nośnikach, 2) utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu w postaci cyfrowej w szczególności w ramach systemów teleinformatycznych, bez jednoczesnego tworzenia nośnika, 3) wprowadzanie Utworu do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 4) rozpowszechnianie Utworu poprzez jego publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym także w ramach telewizji i radia internetowego, przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej oraz rozpowszechnianie i przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej, 5) zastrzeganie Utworu jako przedmiotu prawa własności przemysłowej zgodnie z procedurami polskimi, zagranicznymi, unijnymi lub międzynarodowymi, 6) korzystanie z Utworu poprzez włączanie go do innych utworów, w tym w ramach utworu audiowizualnego a także do innych materiałów.

12. Na zasadach i na polach eksploatacji wskazanych w ust. 11 Laureat udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na nieograniczone wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworu.

13. Odbiór Nagrody wyczerpuje wszystkie roszczenia, w tym roszczenia majątkowe, Laureata z tytułu przeniesienia praw autorskich i zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych, o których mowa w ust. 11 i 12 powyżej.

§ 5 Nagrody i ich przekazanie

1. Laureat Konkursu otrzyma od Organizatora nagrodę w postaci vouchera na weekendowy pobyt 2 osób w hotelu „Harnaś” w Bukowinie Tatrzańskiej przy ul. Wierch Buńdowy 11 oraz użyczenia na okres 2 dni samochodu osobowego marki Mazda w modelu Mazda6 wraz z zapasem paliwa (nie mniej niż 90% paliwa w baku), łącznie zwanymi „Nagrodą”. Laureat z chwilą odbioru Nagrody uprawniony jest do dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 11,1% wartości Nagrody, która zostanie zatrzymana przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego od osoby fizycznej. Należny podatek dochodowy od osoby fizycznej (Laureata) zostanie odprowadzony przez Organizatora bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 poz. 361 z późń. zm.).

2. Laureat, celem umożliwienia Organizatorowi wydania Nagród, jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, o którym mowa w § 4 ust. 9, przekazać Organizatorowi za pośrednictwem Strony Konkursowej, listownie lub osobiście informację o: swoim imieniu i nazwisku, adresie zamieszkania i zameldowania, numerze PESEL, numerze telefonu, adresie poczty elektronicznej e-mail, zwanych dalej „Danymi”. Organizator przekaże osobiście lub listownie należną Uczestnikowi Nagrodę w terminie 90 dni od dnia otrzymania od Laureata Danych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej.

3. Żadna z Nagród nie podlega zamianie na jakiekolwiek inne świadczenie, w szczególności na jakąkolwiek nagrodę pieniężną. Laureat nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

4. Jeśli Laureat nie przekaże Danych Organizatorowi w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej albo nie odbierze Nagrody w wyznaczonym przez Organizatora terminie, traci prawo do Nagrody.

5. Organizator może uzależnić wydanie Nagrody od zawarcia przez Laureata z Organizatorem, w terminie 90 dni od dnia otrzymania od Laureata Danych, odrębnej umowy użyczenia samochodu osobowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej. W przypadku nie zawarcia takiej umowy z przyczyn leżących po stronie Laureata, Laureat traci prawo do Nagrody.

§ 6 Polityka Prywatności

1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Konkursie, w tym uzyskania Nagrody. Dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), zwanej dalej: „u.o.d.o.”, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydaniem Nagrody.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE ANNDORA Sp. z o.o. z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej, ul. Kościuszki 182, 34-530 Bukowina Tatrzańska, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000131511, nr NIP 7361577457.

3. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w u.o.d.o., a także mogą w każdym czasie zgłosić żądanie ich usunięcia.

4. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników przetwarzane są jedynie na potrzeby Konkursu, w tym w celu wyłaniania i ogłaszania Laureatów, przyznawania, wydania, odbioru i rozliczania Nagród. Po zakończeniu trwania Konkursu i wręczeniu Nagród dane zostaną usunięte z bazy.

5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż wskazane w Regulaminie.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników do dnia 20 października 2018 roku wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora wskazany w Regulaminie. O zachowaniu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim decyduje data nadania – stempla pocztowego. Reklamacje z datą późniejszą nie będą uwzględniane.

2. Reklamacje winny wskazywać: 1) dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), 2) wskazanie przyczyn reklamacji, 3) określenie roszczenia.

3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres.

4. Reklamacje rozpatruje Organizator.

5. Niniejsze postępowanie reklamacyjne jest dodatkowym trybem postępowania, z którego mogą skorzystać Uczestnicy i w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza ich uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

§ 8 Postanowienia końcowe i tryb zmian Regulaminu

1. Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na Stronie Konkursowej.

2. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem Strony Konkursowej, listownie bądź osobiście. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 3 dni roboczych.

3. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, korespondencja Organizatora z Uczestnikami w sprawach związanych z Konkursem i Nagrodami może być prowadzona w formie elektronicznej, przy użyciu wiadomości e-mail.

3. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez złożenie Organizatorowi oświadczenia o rezygnacji osobiście, listownie lub za pośrednictwem Strony Konkursowej. Laureat może przez odebraniem Nagrody zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez złożenie Organizatorowi osobiście bądź listownie pisemnego oświadczenia o rezygnacji i zrzeczeniu się w całości prawa do Nagrody.

4. Organizator zastrzega możliwość zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie. O takiej zmianie Organizator poinformuje na Stronie Konkursowej.

Regulamin w powyższym brzmieniu został jednogłośnie przyjęty przez Zarząd Organizatora i obowiązuje od dnia 12 września 2018 roku.