Polityka prywatności

Wszystkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Grupie Autoremo (Dalej: Grupa Autoremo) w skład której wchodzą:

1. Autoremo Spółka Jawna Andrzej I Edward Kuchta z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej ul. Kościuszki 183, 34-530 Bukowina Tatrzańska
2. PHU Anndora Sp. z o.o. z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej ul. Kościuszki 182, 34-530 Bukowina Tatrzańska
3. Autoneo Sp. z o.o. z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej ul. Kościuszki 182, 34-530 Bukowina Tatrzańska

którzy wspólnie oświadczają, iż na podstawie art. 26 ust. 1 rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w drodze wspólnego porozumienia z dnia 25.05.2018 r. są współadministratorami danych osobowych. Głównym administratorem danych osobowych ustanowiono spółkę Autoremo Spółka Jawna Andrzej i Edward Kuchta.

Ta strona została utworzona, aby informować Państwa o sposobie gromadzenia, użytkowania i ochrony Państwa danych osobowych oraz aby umożliwić Państwu zadawanie wszelkich pytań związanych z Państwa prawami jako podmiot danych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szczegółowy opis czynności dotyczących przetwarzania łącznie z celem przetwarzania określonych danych osobowych oraz inne informacje są dostępne w Grupie Autoremo.

Klient Grupy Autoremo:

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
SPRZEDAŻ SAMOCHODU, CZĘŚCI, USŁUG FINANSOWYCH ORAZ UBEZPIECZENIOWYCH A TAKŻE REALIZACJA USŁUG W RAMACH OBSŁUGI POSPRZEDAŻNEJ

Na podstawie niniejszego dokumentu, jako administrator danych osobowych – Autoremo Sp. Jawna Andrzej i Edward Kuchta z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej (34-530), ul. Kościuszki 183 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie Śródmieściu, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000004218, NIP 736-000-74-79, REGON 490018799 – przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz Państwa praw z tym związanych.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w ramach następującego działania:

Realizacja sprzedaży samochodu, części, produktów finansowych oraz ubezpieczeniowych

Cel przetwarzania:
Realizacja sprzedaży samochodu, części, usług finansowych oraz ubezpieczeniowych.
Opis celu przetwarzania:
Wykorzystujemy Państwa dane osobowe we wszystkich działaniach niezbędnych do tego, aby mogli Państwo kupić jeden z naszych produktów , tj. do przygotowania zamówienia oraz późniejszego zawarcia i wykonania umowy, w tym wystawienia faktury czy polisy ubezpieczeniowej.
Podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia z Państwem umowy oraz jej wykonania. Przekazanie danych osobowych jest wymogiem umownym, zatem jeśli ich nie podasz, możemy nie być w stanie zawrzeć z Państwem umowy lub wykonać wcześniej zawartej umowy.
Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane opisowe, dane transakcyjne i informacje techniczne dotyczące produktu.
Okres przetwarzania i archiwizacji:
10 lat od zawarcia umowy.
Kategorie administratorów lub odbiorców danych, którym możemy przekazywać dane osobowe:
Podmioty należące do sieci dystrybucji. Na żądanie Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym, w szczególności sądom, Policji Polskiej i innym organom ścigania w wymaganym zakresie i w granicach prawa.
Źródło danych osobowych:
Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Państwa.
Przesyłanie danych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych:
Państwa dane osobowe nie będą przesyłane do żadnych krajów trzecich ani spółek międzynarodowych w ramach wyżej opisanego przetwarzania.
Automatyczny proces podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych:
Omawiane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych.
Inne informacje:
Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach związanych z rozwiązywaniem zagadnień prawnych, obejmujących realizację zobowiązań wobec organów administracji państwowej, a także monitorowanie i bieżącą ocenę ryzyka prawnego.

Udzielenie korzyści finansowej

Cel przetwarzania:
Udzielenie korzyści finansowej
Opis celu przetwarzania:
Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu włączenia Cię do tak zwanej „grupy docelowej”, dzięki czemu będziecie Państwo mogli uzyskać, wraz z wybranym przez Państwa podmiotem należącym do sieci dystrybucji, korzyść finansową wynikającą z zakupu naszych produktów. Powyższy cel przetwarzania nie obejmuje tworzenia fotokopii dowodów rejestracyjnych osób niepełnosprawnych.
Podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia z Państwem umowy oraz jej wykonania. Przekazanie danych osobowych jest wymogiem umownym, zatem jeśli ich nie podasz, możemy nie być w stanie zawrzeć z Państwem umowy lub wykonać wcześniej zawartej umowy.
Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane opisowe, dane transakcyjne i informacje techniczne dotyczące produktu.
Okres przetwarzania i archiwizacji:
10 lat od zawarcia umowy.
Kategorie administratorów lub odbiorców danych, którym możemy przekazywać dane osobowe:
Podmioty należące do sieci dystrybucji, organ kontrolujący właściwe pobieranie środków przez partnerów handlowych Grupy Autoremo. Na żądanie Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym, w szczególności sądom, Policji Polskiej i innym organom ścigania w wymaganym zakresie i w granicach prawa.
Źródło danych osobowych:
Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Państwa.
Przesyłanie danych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych:
Państwa dane osobowe nie będą przesyłane do żadnych krajów trzecich ani spółek międzynarodowych w ramach wyżej opisanego przetwarzania.
Automatyczny proces podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych:
Omawiane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych.
Inne informacje:
Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach związanych z rozwiązywaniem zagadnień prawnych, obejmujących realizację zobowiązań wobec organów administracji państwowej, a także monitorowanie i bieżącą ocenę ryzyka prawnego.

Realizacja świadczeń pieniężnych na rzecz posiadaczy dowodu rejestracyjnego osoby niepełnosprawnej

Cel przetwarzania:
Realizacja świadczeń pieniężnych na rzecz posiadaczy dowodu rejestracyjnego osoby niepełnosprawnej
Opis celu przetwarzania:
W przypadku realizacji świadczenia pieniężnego w ramach „grupy docelowej” obejmującej osoby niepełnosprawne zeskanujemy i będziemy przetwarzać Twój dowód rejestracyjny osoby niepełnosprawnej, na podstawie którego Państwo i wybrany przez Państwa podmiot należący do sieci dystrybucji uzyskacie korzyść finansową podczas zakupu samochodu.
Podstawa prawna przetwarzania:
Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Jeśli nie udzielili nam Państwo nam zgody, nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych.
Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Kopie dowodu osobistego lub innego dokumentu urzędowego.
Okres przetwarzania i archiwizacji:
Do momentu wycofania zgody.
Kategorie administratorów lub odbiorców danych, którym możemy przekazywać dane osobowe:
Podmioty należące do sieci dystrybucji. Na żądanie Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym, w szczególności sądom, Policji Polskiej i innym organom ścigania w wymaganym zakresie i w granicach prawa.
Źródło danych osobowych:
Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Państwa.
Przesyłanie danych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych:
Państwa dane osobowe nie będą przesyłane do żadnych krajów trzecich ani spółek międzynarodowych w ramach wyżej opisanego przetwarzania.
Automatyczny proces podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych:
Omawiane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych.
Inne informacje:
Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach związanych z rozwiązywaniem zagadnień prawnych, obejmujących realizację zobowiązań wobec organów administracji państwowej, a także monitorowanie i bieżącą ocenę ryzyka prawnego.

Realizacja zamówienia w serwisie Autoremo

Cel przetwarzania:
Realizacja zamówienia w serwisie Grupy Autoremo
Opis celu przetwarzania:
Jeżeli zechcą Państwo skorzystać z usług naszego serwisu Grupy Autoremo, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, zwłaszcza w celu zarezerwowania terminu wizyty, wystawienia zlecenia pracy lub wystawienia faktury, a także obsługi ewentualnego zdarzenia ubezpieczeniowego wraz z towarzystwem ubezpieczeniowym.
Podstawa prawna przetwarzania:
Musimy przetwarzać dane, aby móc zawrzeć z Państwem umowę lub wykonać zawartą z Państwem umowę. Przekazanie danych osobowych jest wymogiem umownym, zatem jeśli ich Państwo nie podacie, możemy nie być w stanie zawrzeć z Państwem umowy lub wykonać wcześniej zawartej umowy.
Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, historia transakcji handlowych i informacje techniczne dotyczące produktu.
Okres przetwarzania i archiwizacji:
10 lat od zakończenia realizacji zlecenia usługi.
Kategorie administratorów lub odbiorców danych, którym możemy przekazywać dane osobowe:
Towarzystwo ubezpieczeniowe. Na żądanie Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym, w szczególności sądom, Policji Polskiej i innym organom ścigania w wymaganym zakresie i w granicach prawa.
Źródło danych osobowych:
Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Państwa.
Przesyłanie danych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych:
Państwa dane osobowe nie będą przesyłane do żadnych krajów trzecich ani spółek międzynarodowych w ramach wyżej opisanego przetwarzania.
Automatyczny proces podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych:
Omawiane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych.
Inne informacje:
Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach związanych z rozwiązywaniem zagadnień prawnych, obejmujących realizację zobowiązań wobec organów administracji państwowej, a także monitorowanie i bieżącą ocenę ryzyka prawnego.

Podpisanie umowy zlecenia serwisowego

Cel przetwarzania:
Podpisanie umowy zlecenia serwisowego
Opis celu przetwarzania:
Jeżeli zechcą Państwo skorzystać z usług serwisu Grupy Autoremo, wykorzystamy Państwa dane do zawarcia z Państwem umowy zlecenia usług w serwisie Grupy Autoremo
Podstawa prawna przetwarzania:
Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Jeśli nie udzielili nam Państwo zgody, nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych.
Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, historia transakcji handlowych i informacje techniczne dotyczące usługi.
Okres przetwarzania i archiwizacji:
10 lat od zakończenia realizacji zlecenia usługi.
Kategorie administratorów lub odbiorców danych, którym możemy przekazywać dane osobowe:
Na żądanie Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym, w szczególności sądom, Policji Polskiej i innym organom ścigania w wymaganym zakresie i w granicach prawa.
Źródło danych osobowych:
Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Państwa.
Przesyłanie danych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych:
Państwa dane osobowe nie będą przesyłane do żadnych krajów trzecich ani spółek międzynarodowych w ramach wyżej opisanego przetwarzania.
Automatyczny proces podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych:
Omawiane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych.
Inne informacje:
Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach związanych z rozwiązywaniem zagadnień prawnych, obejmujących realizację zobowiązań wobec organów administracji państwowej, a także monitorowanie i bieżącą ocenę ryzyka prawnego.

Zapewnienie i realizacja usług w ramach obsługi posprzedażnej.

Cel przetwarzania:
Zapewnienie i realizacja usług w ramach obsługi posprzedażnej
Opis celu przetwarzania:
Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu zawarcia umowy dotyczącej usług posprzedażnych, którymi będą Państwo zainteresowani, oraz ich realizacji. Obejmują one usługę przedpłaconą, przedłużoną gwarancję i usługi pomocy drogowej.
Podstawa prawna przetwarzania:
Musimy przetwarzać dane, aby móc zawrzeć z Państwem umowę lub wykonać zawartą z Państwem umowę. Przekazanie danych osobowych jest wymogiem umownym, zatem jeśli ich nie podasz, możemy nie być w stanie zawrzeć z Państwem umowy lub wykonać wcześniej zawartej umowy.
Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, informacje techniczne dotyczące produktu.
Okres przetwarzania i archiwizacji:
10 lat od rozwiązania umowy.
Kategorie administratorów lub odbiorców danych, którym możemy przekazywać dane osobowe:
Podmioty należące do sieci dystrybucji, infolinia, Na żądanie Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym, w szczególności sądom, Policji Polskiej i innym organom ścigania w wymaganym zakresie i w granicach prawa.
Źródło danych osobowych:
Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Państwa.
Przesyłanie danych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych:
Państwa dane osobowe nie będą przesyłane do żadnych krajów trzecich ani spółek międzynarodowych w ramach wyżej opisanego przetwarzania.
Automatyczny proces podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych:
Omawiane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych.
Inne informacje:
Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach związanych z rozwiązywaniem zagadnień prawnych, obejmujących realizację zobowiązań wobec organów administracji państwowej, a także monitorowanie i bieżącą ocenę ryzyka prawnego.

Badanie zadowolenia klienta

Cel przetwarzania:
Badanie zadowolenia klienta
Opis celu przetwarzania:
Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do uzyskania Państwa opinii na temat produktów i usług dostarczanych w ramach całej sieci dystrybucji Grupy Autoremo. Dane osobowe są przekazywane spółkom, które realizują dla nas badanie dotyczące Państwa zadowolenia. W przypadku stwierdzenia Państwa niezadowolenia, możemy wykorzystać Państwa dane osobowe do realizacji środków zaradczych (w tym przekazania sprawy odpowiedniemu podmiotowi należącemu do sieci dystrybucji).
Podstawa prawna przetwarzania:
Dane osobowe są przetwarzane w prawnie uzasadnionym celu. Zależy nam na nieustannym ulepszaniu naszych produktów i usług, aby nasi klienci byli z nich zadowoleni.
Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, informacje techniczne dotyczące produktu.
Okres przetwarzania i archiwizacji:
2 lat od realizacji usługi.
Kategorie administratorów lub odbiorców danych, którym możemy przekazywać dane osobowe:
Podmioty należące do sieci dystrybucji, biura informacji kredytowej, podmioty realizujące badanie zadowolenia klienta, spółki należące do grupy kapitałowej. Na żądanie Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym, w szczególności sądom, Policji Polskiej i innym organom ścigania w wymaganym zakresie i w granicach prawa.
Źródło danych osobowych:
Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Państwa.
Przesyłanie danych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych:
Państwa dane osobowe nie będą przesyłane do żadnych krajów trzecich ani spółek międzynarodowych w ramach wyżej opisanego przetwarzania.
Automatyczny proces podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych:
Omawiane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych.
Inne informacje:
Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach związanych z rozwiązywaniem zagadnień prawnych, obejmujących realizację zobowiązań wobec organów administracji państwowej, a także monitorowanie i bieżącą ocenę ryzyka prawnego.

Rozpatrywanie reklamacji klientów

Cel przetwarzania:
Rozpatrywanie reklamacji klientów
Opis celu przetwarzania:
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu rozpatrywania Państwa reklamacji zgłaszanych mailowo, pocztą, telefonicznie, osobiście, w ramach sieci społecznościowych i za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej. Aby zapewnić Państwa zadowolenie, możemy przekazywać Państwa dane osobowe członkom sieci dystrybucji, jeśli będzie do konieczne do rozpatrzenia Państwa reklamacji.
Podstawa prawna przetwarzania:
Dane osobowe są przetwarzane w prawnie uzasadnionym celu. Chcemy spełniać oczekiwania dotyczące jakości naszych produktów i usług oraz zapobiegać ewentualnym sporom.
Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, informacje techniczne dotyczące produktu, historia transakcji handlowych, korespondencja, inne formy kontaktu i profile opracowane na podstawie tych danych.
Okres przetwarzania i archiwizacji:
6 lat od rozpatrzenia reklamacji.
Kategorie administratorów lub odbiorców danych, którym możemy przekazywać dane osobowe:
Podmioty należące do sieci dystrybucji. Na żądanie Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym, w szczególności sądom, Policji Polskiej i innym organom ścigania w wymaganym zakresie i w granicach prawa.
Źródło danych osobowych:
Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Państwa.
Przesyłanie danych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych:
Państwa dane osobowe nie będą przesyłane do żadnych krajów trzecich ani spółek międzynarodowych w ramach wyżej opisanego przetwarzania.
Automatyczny proces podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych:
Omawiane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych.
Inne informacje:
Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach związanych z rozwiązywaniem zagadnień prawnych, obejmujących realizację zobowiązań wobec organów administracji państwowej, a także monitorowanie i bieżącą ocenę ryzyka prawnego.

Rozliczenia z dostawcami dotyczące wydatków z tytułu gwarancji poniesionych w związku z nimi

Cel przetwarzania:
Rozliczenia z dostawcami dotyczące wydatków z tytułu gwarancji poniesionych w związku z nimi.
Opis celu przetwarzania:
Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do rozliczeń z naszymi dostawcami (między innymi w celu zapewnienia rekompensaty finansowej) związanymi z wydatkami z tytułu gwarancji poniesionymi w związku z nimi. Dokonując rozliczeń z dostawcami, musimy przesyłać im niektóre Państwa dane osobowe wymagane w poszczególnych przypadkach.
Podstawa prawna przetwarzania:
Dane osobowe są przetwarzane w prawnie uzasadnionym celu. Celem tym są nasze rozliczenia z dostawcami.
Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Informacje techniczne dotyczące produktu.
Okres przetwarzania i archiwizacji:
6 lat od rozliczenia rekompensaty.
Kategorie administratorów lub odbiorców danych, którym możemy przekazywać dane osobowe:
Dostawca uszkodzonej części. Na żądanie Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym, w szczególności sądom, Policji Polskiej i innym organom ścigania w wymaganym zakresie i w granicach prawa.
Źródło danych osobowych:
Dane osobowe pozyskane od osób trzecich.
Przesyłanie danych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych:
W ramach tego przetwarzania dane osobowe mogą być przekazywane innym spółkom należącym do Grupy Autoremo.
Automatyczny proces podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych:
Omawiane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych.
Inne informacje:
Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach związanych z rozwiązywaniem zagadnień prawnych, obejmujących realizację zobowiązań wobec organów administracji państwowej, a także monitorowanie i bieżącą ocenę ryzyka prawnego.

Rozliczenia z podmiotami należącymi do sieci dystrybucji, dotyczące napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz działań serwisowych

Cel przetwarzania:
Rozliczenia z podmiotami należącymi do sieci dystrybucji, dotyczące napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz działań serwisowych
Opis celu przetwarzania:
Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do rozliczeń z podmiotami należącymi do sieci dystrybucji, dotyczących gwarancyjnych i pogwarancyjnych napraw Państwa samochodu oraz działań serwisowych wynikających z naszego obowiązku ustawowego. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wymianę danych pomiędzy Grupą Autoremo oraz do podmiotów współadministrujących.
Podstawa prawna przetwarzania:
Dane osobowe są przetwarzane w prawnie uzasadnionym celu. Cel ten dotyczy naszych rozliczeń z podmiotami należącymi do naszej sieci dystrybucji.
Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Historia transakcji handlowych, informacje techniczne dotyczące produktu.
Okres przetwarzania i archiwizacji:
15 lat od daty rozliczenia.
Kategorie administratorów lub odbiorców danych, którym możemy przekazywać dane osobowe:
Podmioty należące do sieci dystrybucji, agencje marketingowe. Na żądanie Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym, w szczególności sądom, Policji Polskiej i innym organom ścigania w wymaganym zakresie i w granicach prawa.
Źródło danych osobowych:
Dane osobowe pozyskane od osób trzecich. Przesyłanie danych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych: Państwa dane osobowe nie będą przesyłane do żadnych krajów trzecich ani spółek międzynarodowych w ramach wyżej opisanego przetwarzania.
Automatyczny proces podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych:
Omawiane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych.
Inne informacje:
Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach związanych z rozwiązywaniem zagadnień prawnych, obejmujących realizację zobowiązań wobec organów administracji państwowej, a także monitorowanie i bieżącą ocenę ryzyka prawnego.

Organizacja i realizacja działań serwisowych

Cel przetwarzania:
Organizacja i realizacja działań serwisowych
Opis celu przetwarzania:
Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do organizacji wszelkiego rodzaju działań serwisowych wynikających z określonych uregulowań prawnych, w tym informowania o niezbędnych działaniach serwisowych dotyczących Państwa samochodu lub przekazania numeru VIN Państwa samochodu podmiotom należącym do sieci dystrybucji w celu sprawdzenia, czy Państwa samochód jest objęty działaniem serwisowym. Jesteśmy w posiadaniu Państwa danych osobowych w związku z naszym wcześniejszym kontaktem z Państwa lub możemy je otrzymać od osoby, która sprzedała Państwu samochód.
Podstawa prawna przetwarzania:
Musimy przetwarzać dane w celu spełnienia obowiązku wynikającego z uregulowań prawnych. Przekazanie tych danych jest obowiązkiem ustawowym, zatem nieprzekazanie ich stanowi naruszenie obowiązujących przepisów.
Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, informacje techniczne dotyczące produktu.
Okres przetwarzania i archiwizacji:
10 lat od powiadomienia o działaniu serwisowym.
Kategorie administratorów lub odbiorców danych, którym możemy przekazywać dane osobowe:
Podmioty realizujące działania serwisowe, podmioty należące do sieci dystrybucji. Na żądanie Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym, w szczególności sądom, Policji Polskiej i innym organom ścigania w wymaganym zakresie i w granicach prawa.
Źródło danych osobowych:
Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Państwa oraz od osób trzecich.
Przesyłanie danych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych:
Państwa dane osobowe nie będą przesyłane do żadnych krajów trzecich ani spółek międzynarodowych w ramach wyżej opisanego przetwarzania.
Automatyczny proces podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych:
Omawiane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych.
Inne informacje:
Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach związanych z rozwiązywaniem zagadnień prawnych, obejmujących realizację zobowiązań wobec organów administracji państwowej, a także monitorowanie i bieżącą ocenę ryzyka prawnego.

Realizacja zlecenia klienta

Cel przetwarzania:
Realizacja zlecenia klienta
Opis celu przetwarzania:
Państwa dane osobowe są wykorzystywane do realizacji Państwa zlecenia – od dodatkowego montażu akcesoriów po sprzedaży samochodu.
Podstawa prawna przetwarzania:
Musimy przetwarzać dane, aby móc zawrzeć z Państwem umowę lub wykonać zawartą z Państwem umowę. Przekazanie danych osobowych jest wymogiem umownym, zatem jeśli Państwo ich nie podadzą, możemy nie być w stanie zawrzeć z Państwem umowy lub wykonać wcześniej zawartej umowy.
Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, informacje techniczne dotyczące produktu.
Okres przetwarzania i archiwizacji:
10 lat od zawarcia umowy.
Kategorie administratorów lub odbiorców danych, którym możemy przekazywać dane osobowe:
Na żądanie Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym, w szczególności sądom, Policji Polskiej i innym organom ścigania w wymaganym zakresie i w granicach prawa.
Źródło danych osobowych:
Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Państwa.
Przesyłanie danych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych:
Państwa dane osobowe nie będą przesyłane do żadnych krajów trzecich ani spółek międzynarodowych w ramach wyżej opisanego przetwarzania.
Automatyczny proces podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych:
Omawiane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych.
Inne informacje:
Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach związanych z rozwiązywaniem zagadnień prawnych, obejmujących realizację zobowiązań wobec organów administracji państwowej, a także monitorowanie i bieżącą ocenę ryzyka prawnego.

Weryfikacja prawa własności do samochodu klienta

Cel przetwarzania:
Weryfikacja prawa własności do samochodu klienta
Opis celu przetwarzania:
Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu zweryfikowania Państwa prawa własności do samochodu podczas zamawiania inteligentnych części, np. kluczyków. Udzielając zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, wyrażasz również zgodę na wykonanie kopii Państwa dowodu osobistego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Podstawa prawna przetwarzania:
Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Jeśli nie udzieliłeś/-aś nam zgody, nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych.
Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Dane identyfikacyjne, kopie dowodu osobistego lub innego dokumentu urzędowego.
Okres przetwarzania i archiwizacji:
10 lat od dokonania wpisu.
Kategorie administratorów lub odbiorców danych, którym możemy przekazywać dane osobowe:
Na żądanie Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym, w szczególności sądom, Policji Polskiej i innym organom ścigania w wymaganym zakresie i w granicach prawa.
Źródło danych osobowych:
Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Państwa.
Przesyłanie danych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych:
Państwa dane osobowe nie będą przesyłane do żadnych krajów trzecich ani spółek międzynarodowych w ramach wyżej opisanego przetwarzania.
Automatyczny proces podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych:
Omawiane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych.
Inne informacje:
Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach związanych z rozwiązywaniem zagadnień prawnych, obejmujących realizację zobowiązań wobec organów administracji państwowej, a także monitorowanie i bieżącą ocenę ryzyka prawnego.

Osoba zainteresowana ofertą handlową

REALIZACJĘ DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

Na podstawie niniejszego dokumentu, jako Wszystkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Grupie Autoremo (Dalej: Grupa Autoremo) w skład której wchodzą:

1. Autoremo Spółka Jawna Andrzej I Edward Kuchta z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej ul. Kościuszki 183, 34-530 Bukowina Tatrzańska
2. PHU Anndora Sp. z o.o. z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej ul. Kościuszki 182, 34-530 Bukowina Tatrzańska
3. Autoneo Sp. z o.o. z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej ul. Kościuszki 182, 34-530 Bukowina Tatrzańska

którzy wspólnie oświadczają, iż na podstawie art. 26 ust. 1 rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w drodze wspólnego porozumienia z dnia 25.05.2018 r. są współadministratorami danych osobowych. Głównym administratorem danych osobowych ustanowiono spółkę Autoremo Spółka Jawna Andrzej i Edward Kuchta… – przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz Państwa praw z tym związanych.
Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące działania:

Wysyłanie ofert produktów i usług Grupy Autoremo, w tym dostarczanie informacji dotyczących produktów, usług, wydarzeń, konkursów, wysyłanie newsletterów i życzeń.

Cel przetwarzania:
Wysyłanie ofert produktów i usług Grupy Autoremo w tym dostarczanie informacji dotyczących produktów, usług, wydarzeń, konkursów, wysyłanie newsletterów i życzeń.
Opis celu przetwarzania:
Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celu informowania Cię o produktach i usługach Grupy Autoremo wydarzeniach, konkursach, subskrybowania informacji, przesyłania reklam, katalogów lub życzeń. Możemy również wykorzystywać niektóre Państwa dane osobowe w celu dopasowania wyżej wymienionych wiadomości.
Podstawa prawna przetwarzania:
Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Jeśli nie udzieliłeś/-aś nam zgody, nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych.
Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane opisowe, profil handlowy, informacje techniczne dotyczące produktu, historia transakcji handlowych, informacje dotyczące rodziny i innych osób, korespondencja, inne formy kontaktu i profile opracowane na podstawie tych danych, identyfikatory sieci.
Okres przetwarzania i archiwizacji:
5 lat od udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Kategorie administratorów lub odbiorców danych, którym możemy przekazywać dane osobowe:
Agencje marketingowe, agencje eventowe, agencje medialne, podmioty należące do sieci dystrybucji, administratorzy serwerów, podmioty zarządzające gośćmi, infolinia. Na żądanie Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym, w szczególności sądom, Policji Polskiej i innym organom ścigania w wymaganym zakresie i w granicach prawa.
Źródło danych osobowych: Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Państwa.
Przesyłanie danych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych:
Państwa dane osobowe nie będą przesyłane do żadnych krajów trzecich ani spółek międzynarodowych w ramach wyżej opisanego przetwarzania.
Automatyczny proces podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych:
Omawiane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych.
Inne informacje:
Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach związanych z rozwiązywaniem zagadnień prawnych, obejmujących realizację zobowiązań wobec organów administracji państwowej, a także monitorowanie i bieżącą ocenę ryzyka prawnego.

Umówienie się na jazdę próbną

Cel przetwarzania:
Wykonanie jazdy próbnej
Opis celu przetwarzania:
Państwa dane osobowe są wykorzystywane do kontaktu z podmiotem należącym do sieci dystrybucji w celu umówienia się na jazdę próbną samochodem Grupy Autoremo, a następnie wykonania jej.
Podstawa prawna przetwarzania:
Dane osobowe są przetwarzane w prawnie uzasadnionym celu. Chcemy zapewnić Państwu możliwość wypróbowania naszego produktu, abyś mógł podjąć właściwą decyzję dotyczącą ewentualnego zakupu.
Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, profil handlowy, informacje techniczne dotyczące produktu, korespondencja, inne formy kontaktu i profile opracowane na podstawie tych danych.
Okres przetwarzania i archiwizacji:
Do 1 miesiąca od zakończenia jazdy próbnej.
Kategorie administratorów lub odbiorców danych, którym możemy przekazywać dane osobowe:
Agencje marketingowe, infolinia, podmioty należące do sieci dystrybucji. Na żądanie Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym, w szczególności sądom, Policji Polskiej i innym organom ścigania w wymaganym zakresie i w granicach prawa.
Źródło danych osobowych:
Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Państwa.
Przesyłanie danych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych:
Państwa dane osobowe nie będą przesyłane do żadnych krajów trzecich ani spółek międzynarodowych w ramach wyżej opisanego przetwarzania.
Automatyczny proces podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych:
Omawiane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych.
Inne informacje:
Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach związanych z rozwiązywaniem zagadnień prawnych, obejmujących realizację zobowiązań wobec organów administracji państwowej, a także monitorowanie i bieżącą ocenę ryzyka prawnego.

JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

W ramach przetwarzania danych przysługują Państwu następujące prawa:

  • Dostęp do przetwarzanych danych osobowych
  • Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Poprawa błędnych, niedokładnych lub niepełnych danych osobowych.
  • Usunięcie danych osobowych w przypadku zakończenia istnienia podstawy prawnej dla celu przetwarzania lub w przypadku bezprawnego przetwarzania.
  • Ograniczenie zakresu przetwarzania danych
  • Pobranie własnych danych osobowych w formacie umożliwiającym odczyt maszynowy
  • Państwu lub innemu administratorowi.
  • Sprzeciwienie się przetwarzaniu danych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest bezprawne.
  • Nieuwzględnienie w automatycznym procesie podejmowania decyzji.

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SKORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW?

W przypadku skorzystania przez Państwa ze swoich praw, Grupę Autoremo. może naliczyć uzasadnioną opłatę w związku z poniesionymi kosztami administracyjnymi, jeśli żądania podmiotu danych są wyraźnie bezpodstawne lub przesadne.

W przypadku pytań dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych skorzystacie Państwo z poniższych kanałów komunikacji:

E-mail: iodo@autoremo.pl

Poczta:
Autoremo Spółka Jawna Andrzej i Edward Kuchta
ul. Kościuszki 183,
34-530 Bukowina Tatrzańska

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (IODO)

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych możecie Państwo skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem ochrony danych (IODO).

E-mail: iodo@autoremo.pl
Adres: Autoremo Sp. Jawna Andrzej i Edward Kuchta ul. Kościuszki 183 34-530 Bukowina Tatrzańska, z dopiskiem „IODO”.

ZGŁASZANIE SKARG

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na sposób przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Autoremo i postępowania z nimi, mogą Państwo złożyć skargę do Inspektora ochrony danych osobowych (IODO) Grupy Autoremo lub organu nadzoru.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Autoremo Sp. Jawna Andrzej i Edward Kuchta ul. Kościuszki 183 34-530 Bukowina Tatrzańska

E-mail: iodo@autoremo.pl

Adres: Autoremo Sp. Jawna Andrzej i Edward Kuchta ul. Kościuszki 183 34-530 Bukowina, z dopiskiem „IODO”